Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

Do strajku przystąpią 22 placówki, dla których organem prowadzącym jest miasto Pabianice: 12 przedszkoli i 10 szkół podstawowych (z wyjątkiem SP 2). Z informacji przekazanych przez dyrektorów szkół wynika, że w pierwszych dwóch dniach strajku uda się zapewnić opiekę wszystkim dzieciom, które pojawią się w placówkach. Są to dane szacunkowe na 5 kwietnia. Rzeczywistą skalę strajku poznamy 8 kwietnia, kiedy nauczyciele złożą potwierdzenie udziału. W Urzędzie Miejskim odbyły się dwie narady z dyrektorami szkół i przedszkoli. Ponadto prezydent Grzegorz Mackiewicz uczestniczył w spotkaniu z kuratorem oświaty i wicewojewodą łódzkim dotyczącym protestu nauczycieli. Na dziś żaden z dyrektorów nie zwrócił się do organu prowadzącego o zamknięcie placówki ani ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęć.

Dyrektorzy muszą zapewnić opiekę i bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, które pojawią się w szkole czy przedszkolu w czasie strajku. Mogą to zrobić korzystając np. z doraźnych zastępstw nauczycieli, którzy nie wezmą udziału w proteście i pracowników niepedagogicznych. W szkołach do dyspozycji są świetlice, sale gimnastyczne i sale komputerowe.

Miasto Pabianice - podobnie jak inne samorządy w Polsce - nie jest stroną sporu, natomiast dołoży wszelkich starań, aby w tej wymagającej sytuacji ograniczyć uciążliwości dla dzieci i rodziców. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego jest w stałym kontakcie z dyrektorami placówek oraz z nauczycielskimi związkami zawodowymi i zależnie od otrzymywanych informacji będzie podejmować stosowne działania. To dyrektor placówki zdecyduje o tym, czy i jakiej pomocy potrzebuje w opiece nad dziećmi. W gotowości pozostają pracownicy miejskich jednostek kultury (Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miasta Pabianic, Miejskiej Biblioteki Publicznej), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” przy ul. Partyzanckiej. Dla bezpieczeństwa patrole Straży Miejskiej pojawią się wokół szkół i w miejscach, gdzie lubią zbierać się młodzi w czasie wolnym od zajęć. Skoro nie będą odbywały się zajęcia, do rodziców należy decyzja o celowości przyprowadzenia dziecka do placówki.

Pod numerami telefonów (42) 22-54-664 i (42) 22-54-639 w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego rodzice będą mogli uzyskać informacje o aktualnej sytuacji w placówkach (czy mają problem z zapewnieniem opieki, dokąd przyprowadzić dziecko).

Prezydent Grzegorz Mackiewicz zwróci się z prośbą do szefów miejskich jednostek organizacyjnych o wyrażenie zgody - w miarę możliwości i specyfiki pracy – na ruchomy czas pracy lub pozwolenie przebywania w pracy z dziećmi, które nie mogą pozostać pod opieką w domu.

Władze miasta i powiatu poinformowały oba nauczycielskie związki zawodowe, że: „W związku z planowanym od dnia 8 kwietnia 2019 roku strajkiem w Państwa szkołach i placówkach oświatowych pragniemy poinformować, iż w świetle przepisów prawa tj. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w okresie strajku, pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Mając na uwadze godne wykonywanie przez Państwa zawodu, władze miasta i powiatu prowadzą obecnie uzgodnienia z zespołami prawnymi obu urzędów w zakresie dozwolonych prawnie form wypłaty utraconych wynagrodzeń za okres strajku w ramach środków posiadanych w budżetach szkół i placówek”.

Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminów gimnazjalnych (10-12 kwietnia) przekażą dyrektorzy szkół 8 kwietnia, kiedy będzie znana skala strajku nauczycieli. 


Autor: Aneta Klimek