Wysokość świadczenia przysługującego osobie zapewniającej zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”

Świadczenie jest wypłacane z dołu (czyli za okres przebyty) na wniosek podmiotu (tj. osoby fizycznej, osoby prawnej, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej) zapewniającego zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych.
Wnioski należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Gabriela Narutowicza 33, pokój 13.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 42 22 54 688.


Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNIĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, załącznik do rozporządzenia otrzymał brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Aktualny pozostaje przepis kontynuowania zasady z lipcowej Nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o treści: „wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem; wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania”.

Obowiązujące aktualne wzory dokumentów:

  • wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (PDF, 183 KB);
  • załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (karta osoby przyjętej do zakwaterowania) (PDF, 154 KB).

Autor: Lidia Mielczarek, Aleksandra Kruszek