Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

 Dofinansowanie do kosztów stałych przedsiębiorców

Okres pandemii mocno zachwiał naszą gospodarką i sprawił, że dużo firm nie jest w stanie sobie poradzić z opłaceniem kosztów, w przypadku gdy praktycznie przestali zarabiać. Rząd stara się pomóc firmom przetrwać ten trudny czas. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dotacje na kapitał obrotowy, w celu pokrycia kosztów funkcjonowania. Z takiego dofinansowania można opłacić media, najem powierzchni, ubezpieczenie działalności czy zakup towarów. Takie dofinansowanie jest bezzwrotne i jego maksymalny czas to 3 miesiące.

Kiedy można się ubiegać o dotacje?

W ramach działań w zakresie działania 3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz w zakresie działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy, który znajduje się w ciężkiej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii koronawirusa (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE 651/2014/UE) albo jego przedsiębiorstwo odnotowało spadek nie mniej niż 30%. Spadek obrotów gospodarczych, na potrzeby programu, są definiowane jako spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym. Wyliczany jest jako stosunek obrotów z dowolnie wybranego miesiąca kalendarzowego po 1 lutym bieżącego roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego albo jako łączna suma obrotów w danym miesiącu kalendarzowym wybranym po 1 lutego bieżącego roku w stosunku do odpowiadającego mu miesiąca kalendarzowego z roku poprzedniego.

Instytucja Pośrednicząca może zwrócić się do przedsiębiorcy o przedłożenie dokumentów, które potwierdzają jego spadek obrotów przedstawionych we wniosku.

Tylko niektórzy mogą skorzystać

Skorzystać z tego dofinansowania mogą tylko średnie przedsiębiorstwa, które posiadają więcej niż 50 pracowników zatrudnionych, ale mniej niż 250 pracowników. Roczny obrót nie może przekraczać 50 milionów euro (chodzi tutaj o obrót netto) lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Jak widać z tego dofinansowania nie skorzystają mikro i małe przedsiębiorstwa.

Aplikowanie do programu

Termin składania wniosków jest do 31 lipca bieżącego roku oraz można je złożyć tylko elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie PARP. O wyborze programu, do którego powinniśmy aplikować decyduje miejsce prowadzenia działalności. Do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą składać wnioski przedsiębiorstwa działające w województwach: mazowieckie, łódzkie, małopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie oraz dolnośląskie. Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia mogą składać wnioski przedsiębiorcy działający w województwach: świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie i warmińsko mazurskie. Pomoże Ci w tym również ta kancelaria podatkowa Katowice.

Wydatki kwalifikowane

Wydatki kwalifikowane to koszty związane z funkcjonowaniem firmy, czyli opłaty za pąd, wodę czy czynsz. Wydatki takie jak wynagrodzenia pracowników i VAT nie kwalifikują się. Za to poziom dofinansowania wynosi 100%.

Limit kwotowy

Dofinansowanie te stanowi pomoc publiczną dotyczącą łagodzenia skutków występowanie pandemii. Kwota tej dotacji wlicza się do limitu pomocy publicznej, która wynosi 800 tysięcy euro.