Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pabianice

W Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyła się otwarta konferencja poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczyli w niej dzielnicowi.

Konferencja jest elementem projektu ,,Kocham. Lubię. Szanuję." współfinansowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Miejskim Ośrodku Kultury zebrali się specjaliści do spraw przeciwdziałania przemocy z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz przedstawiciele lokalnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Agata Kasprzak z Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej przedstawiła lokalne działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom pokrzywdzonym i szeroko pojętej w tym zakresie profilaktyki oraz ideę pracy zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą między innymi policjanci. - Wszystkie służby jakie wchodzą w skład zespołu, w tym policja ściśle ze sobą współpracują i mają jeden cel, by przerwać przemoc domową i pomóc zarówno osobom pokrzywdzonym, jak i sprawcom – mówiła Agata Kasprzak. W Polsce podstawowym narzędziem służącym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest procedura ,,Niebieskie Karty”. Jej celem jest ochrona osób krzywdzonych, udzielanie im stosownej do potrzeb pomocy oraz wsparcie w budowaniu dalszego życia bez przemocy. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem nasilającym się w czasie i jej niezatrzymanie może doprowadzić do stabilizacji życia rodzinnego wielu osób. Policjanci to zazwyczaj pierwsze osoby, które trafiają do rodzin potrzebujących interwencji w celu rozwiązania konfliktu. Jak podkreślali prelegenci, w tym Renata Durda z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” IPZ, nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy i wprowadzenie zmian. Osoby doznające przemocy mogą korzystać z pomocy specjalistów obsługujących telefon zaufania ,,Niebieska Linia” 800 120 002. W sytuacji występowania przemocy w rodzinie można zwrócić się o pomoc do różnych służb/instytucji w tym do jednostek policji, placówek oświaty, ochrony zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

  • prelegenci konferencji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • prelegenci konferencji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie